Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

Robimy wszystko, byś w naszym lokalu mógł bezpiecznie zagrać

Zabezpieczenia lokalu

U nas będziesz bezpieczny. By chronić zdrowie Twoje i naszych pracowników, wdrożyliśmy obowiązujące nas zalecenia sanitarne i dodatkowo stworzyliśmy własne procedury bezpieczeństwa.

  • Nasz escape room to ponad 180 m2 przestrzeni. Posiadamy 4 gry każda o średniej powierzchni ok 25-30 mkw.
  • Każdy Grający proszony jest o podpisanie Oświadczenia o swoim stanie zdrowia. Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia.
  • Prosimy Graczy o używanie maseczek ochronnych podczas przebywania w lokalu.. W Recepcji Lockedup możliwy jest zakup maseczek i rękawiczek.
    Nasz personel zaopatrzony jest we wszystkie wymagane środki bezpieczeństwa.
  • W pobliżu recepcji oraz przy wyjściu z lokalu ustawione są dozowniki z płynem dezynfekującym.
  • Personel sprzątający dezynfekuje po każdej grze wszystkie ogólnodostępne powierzchnie dotykowe: przyciski, włączniki, blaty, klamki.
  • Wszystkie pokoje są starannie dezynfekowane zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi.
  • Zgodnie z odgórnymi zaleceniami wyłączyliśmy z użycia wszystkie suszarki.

Kontakt bezpośredni

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania odnośnie do rezerwacji czy środków ostrożności, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 515 033 975 lub mailowo pod adresem: krakow@lockedup.pl. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a): …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Posiadający nr PESEL: ………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że:
1) w przeciągu ostatnich 14 dni nie miałem żadnego z objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2 (gorączka, kaszel, duszności / problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie)
2) nie zostałem poddany obowiązkowi pozostania w kwarantannie
3) nie zamierzam wykorzystać pobytu w hotelu w celach kwarantanny osobistej ze względu moje podejrzenie bycia zakażonym koronawirusem SARS-Cov-2
Przyjmuję do wiadomości informację, że w świetle dynamicznego rozwoju sytuacji istnieje ryzyko tymczasowego ograniczenia działalności lokalu na skutek rozporządzenia polskiego rządu. Wprowadzenie takiego ograniczenia uniemożliwi wykonanie przez nas usługi.
Powyższe dane podaję świadomy(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 K.K. za składanie fałszywych zeznań. Art. 233 § 1 K.K. „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat”. Ponadto przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 161. § 2. K.K. „Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą (…) zakaźną (…) naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lockedup.pl podanych w niniejszym formularzu w celu przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym ze stanu epidemicznego związanego z epidemią SARS-Cov-2 przez co rozumie się zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii, a szczególnie w celu ochrony pracowników oraz gości Administratora Danych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż wyrażona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez wiadomość e-mail krakow@lockedup.pl

Czytelny podpis składającego oświadczenie

……………………………………………………………………..